Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje i archiwa

 1. Ewidencja czasu pracy
 2. Ewidencja pracowników pedagogicznych SIO
 3. Ewidencja uczniów i dzieci SIO
 4. Wykaz uczniów i ewidencja ich obecności prowadzone w dziennikach lekcyjnych
 5. ewidencja dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły
 6. Księga uczniów
 7. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
 8. Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych,
 9. Rejestr czynności przetwarzania
 10. Rejestr kategorii czynności  przetwarzania
 11. Ewidencja wydawanych upoważnień  do przetwarzania danych osobowych
 12. Ewidencja zbiorów bibliotecznych
 13. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 14. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 15. Ewidencja ekwiwalentu za  odzież roboczą
 16. Lista pracowników  pedagogicznych i niepedagogicznych
 17. Rejestr zarządzeń dyrektora placówki
 18. Ewidencja wydanych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną
 19. Rejestr odroczeń  dyrektora
 20. Rejestr orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidulanego nauczania, orzeczeń o potrzebie indywidulanego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii wydanych uczniom przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne – złożonych w szkole
 21. Rejestr zwolnień wydanych przez dyrektora w zakresie zajęć wychowania fizycznego
 22. Rejestr wniosków o zorganizowanie nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury – złożonych przez rodziców niepełnoletnich uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, a także oświadczeń o rezygnacji w tym zakresie
 23. Rejestr wydanych kart rowerowych
 24. Księga protokołów zebrań rady pedagogicznej lub inaczej usystematyzowany zbiór protokołów rady
 25. Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego
 26. Rejestr wypadków uczniów
 27. Rejestr wyjść grupowych z wyjątkiem wycieczek, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie krajoznawstwa i turystyki
 28. Rejestr zatwierdzonych przez dyrektora wycieczek szkolnych
 29. Ewidencja zastępstw nauczycieli (tzw. księga zastępstw)
 30. Ewidencja rozliczenia godzin ponadwymiarowych
 31. Rejestr szkoleń pracowniczych obowiązkowych (BHP)
 32. Rejestr skierowań na badania lekarskie i zaświadczeń
 33. Rejestr wydanych delegacji służbowych
 34. Rejestr wypadków pracowników przy pracy
 35. Dziennik korespondencji
 36. Rejestr umów
 37. Księga kontroli zewnętrznych
 38. Ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu -System ATMS Kids